Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

aby ste si mohli aj naďalej bezpečne nakupovať naše výrobky, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť PKH s. r. o., Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.17928/T, so sídlom na 398, Matúškovo 925 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

titul, meno a priezvisko, email, tel.č.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

titul, meno a priezvisko, údaje o spotrebiteľských preferenciách, email, tel.č.

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

titul, meno a priezvisko, adresa a druh pobytu, údaje o spotrebiteľských preferenciách, email, tel.č.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

cez online formulár;

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

cez online formulár;

zaslaním oznámenia na email office@pkh.sk

zaslaním oznámenia poštou na adresu PKH s.r.o., 398, 925 01 Matúškovo

odovzdaním oznámenia osobne na adrese spoločnosti

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej spoločnosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu udelenia súhlasu resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú nám poskytnete súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej spoločnosti či krajiny.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na náš email: office@pkh.sk.

Kontaktné údaje dozorného orgánu

Podľa nariadenia GDPR Vám prislúcha aj právo obrátiť sa so sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 17. 11. 2020. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. 

V Matúškove, dňa 17.11.2020